ÀMBITS D’APLICACIÓ

El Protocol actua com a normativa i conjunt de directrius per procedir davant qualsevol situació de sexisme, discriminació, assetjament o agressió sexista o sexual que tingui lloc als espais físics i entorns relacionals de Lafede.cat. Aquest marc d’actuació no només se centra en l’abordatge de l’atenció assistencial tan bon punt s’ha viscut una situació, sinó que posa un gran pes en la part prèvia, que té a veure amb la sensibilització, la prevenció i també amb la detecció.

El Protocol i els seus preceptes són d’obligat compliment per a totes aquelles persones i entitats que tinguin una relació formalitzada, sigui contractual o d’altre tipus, amb Lafede.cat i que s’hi adhereixin. L’adhesió comporta el compromís d’actuar sota les directrius i recomanacions del Protocol.

Els col·lectius humans subjectes al Protocol són:

  • Equip tècnic (personal laboral de Lafede.cat)
  • Becaris i becàries, personal en formació o pràctiques i personal contractat en projectes de recerca o similar vinculats a Lafede.cat
  • Participants dels eixos, inclosa la Junta directiva i voluntariat de Lafede.cat
  • Membres d’entitats que utilitzen les sales de la seu de Lafede.cat
  • Entitats membres de Lafede.cat
  • Qualsevol persona que presti els seus serveis a Lafede.cat, sigui quin sigui el caràcter o la naturalesa jurídica de la relació amb Lafede.cat, com és el cas del personal subjecte a contractes o subcontractes

Les entitats federades que no tinguin protocol propi han d’adequar el de Lafede.cat a la seva entitat, conformant així un protocol particular adaptat a les seves realitats i necessitats. Per dur-ho a terme, tenen un període màxim de tres anys des de l’aprovació del Protocol de Lafede.cat. La formalització d’aquest tràmit es fa mitjançant una carta de compromís.

Les entitats que entren a formar part de Lafede.cat han de comptar amb un protocol d’aquestes característiques. Si no el tenen, disposen del mateix període de tres anys per desenvolupar-ne un de propi a partir del de Lafede.cat.

Les entitats que ja disposen de protocol han de comunicar-ho a Lafede.cat fent servir la carta de compromís. El contingut de la carta s’adaptarà a la realitat de l’entitat i també recollirà el seu acord de revisar el propi protocol en relació amb el de Lafede.cat.