Atenció

Conjunt d’accions destinades a una persona afectada perquè pugui superar les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, familiar i social. La seguretat ha d’estar garantida i s’ha de facilitar a la persona la informació necessària sobre els recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació.

Com a element cabdal del Protocol, Lafede.cat exposa fermament la seva decisió de no tolerar cap mena de manifestació de sexisme, discriminacioó, violència masclista, violències sexuals i/o LGTBIfòbia. I alhora, l’adopció de mesures disciplinàries en el cas que alguna d’aquestes situacions succeeixi. Aquesta declaració, a més d’arribar a totes les organitzacions i persones implicades a Lafede.cat, es pot fer pública a través dels mitjans que s’estimin oportuns i pot ser accessible des del web de Lafede.cat

És l’encarregada de rebre, gestionar i resoldre les comunicacions i processos sobre assetjaments i agressions. No cal que sigui una comissió permanent, sinó que només ha de posar-se en marxa quan tingui lloc un cas relacionat amb el Protocol. Quan s’activi, es recomana una contínua coordinació amb la Comissió de Seguiment i l’Eix de Feminismes. El període de permanència de les persones serà, com a mínim, de dos anys

Qui:
Junta directiva i Equip directiu

Es recomana definir possibles persones substitutes per, entre d’altres, preveure la possibilitat de reemplaçar o rellevar alguna d’aquestes persones en cas que la situació ho requerís

Quan:
En la posada en marxa del Protocol

Seguiment:
Definició i designació de la Comissió i els seus membres i el grau de coneixement i formació de la Comissió d’Actuació

Les pautes també han d’establir un model sistemàtic d’acompanyament de la persona assetjada o agredida al llarg de tot el procés, que sigui flexible per adaptar-se a les necessitats i característiques de la persona assetjada o agredida. En aquestes pautes d’actuació no només s’ha d’assenyalar el procés operatiu d’intervenció, sinó també totes aquelles conductes necessàries per realitzar una adequada atenció (evitació de paternalisme, prevenció de revictimització, etc.).

Qui:
Comissió d’Actuació

Quan:
Tres dies des que arriba la comunicació fins que s’activa el Protocol, i, com a màxim, entre vint i trenta dies laborables per desenvolupar el procés d’investigació i resoldre la situació

Seguiment:
Percepció de l’adequació de les pautes a les situacions ateses

Les vies de comunicació definides i activades han de permetre i facilitar que la persona assetjada o agredida tingui on adreçar-se. Són punts de referència per posar en coneixement situacions i rebre el suport i l’acompanyament necessari. Algunes possibilitats són: bústia de comunicacions, telèfon d’atenció o adreça de correu elèctric de notificacions

Qui:
Establiment dels mecanismes per part de la Junta directiva i l’Equip directiu, i gestió per part de la Comissió d’Actuació

Quan:
A partir de la posada en marxa del Protocol

Seguiment:
Nombre de notificacions rebudes per cadascuna de les vies i temps de resposta

Els vincles han de servir per desenvolupar possibles assessoraments, formacions i derivacions, que requereixen l’elaboració i l’ús de fitxes de derivació. És recomanable confeccionar un recull d’aquests recursos, amb informació completa i dades de contacte perquè les comissions de Seguiment i Actuació de Lafede.cat tinguin un document com a eina de referència

Qui:
Junta directiva i Equip directiu, i gestió per part de la Comissió d’Actuació

Quan:
A partir de la posada en marxa del Protocol

Seguiment:
Nombre de derivacions i demandes d’informació de recursos, així com temps de resposta i atenció. També cal tenir en compte la valoració de la percepció de l’atenció per part dels recursos externs

És necessari reservar uns diners per invertir en atenció especialitzada per a les persones que hagin estat assetjades o agredides dins de l’àmbit de Lafede.cat i que compleixin els criteris prèviament acordats.

Qui:
Junta directiva

Quan:
En la posada en marxa del Protocol i gestionada segons les accions que es duguin a terme

Seguiment:
Pressupost anual i despeses realitzades per a atenció especialitzada

Actuacions a partir del moment que arriba un cas:

La persona afectada per l’assetjament o qui adverteix una conducta d’assetjament pot presentar una queixa -comunicar i informar d’una situació- o una denúncia -informar d’una situació per escrit amb el formulari adequat- a la Comissió de seguiment o a la Comissió d’actuació, en absoluta confidencialitat.

En el supòsit que la persona afectada decideixi presentar la denúncia, la Comissió d’Actuació ha d’oferir-li suport en la seva redacció.

Abans de tot, s’ha d’informar la persona afectada sobre la possibilitat d’acudir a tota mena d’assessorament extern –legal, psicològic…–, així com sobre el dret a rebre atenció per a la salut física i/o psíquica.

La Comissió d’Actuació repartirà les funcions i establirà amb la persona afectada una persona de referència per la cura. La persona de referència ha d’acompanyar i donar suport a la persona afectada des del moment de la comunicació dels fets fins al moment en què tot el procés finalitzi.

Amb la denúncia s’inicia l’obertura d’expedient.

La Comissió d’Actuació realitza un procés d’investigació que ha de seguir de forma exhaustiva els mecanismes processals i poder emetre un informe vinculant sobre les evidències o no d’una situació d’assetjament, així com proposar mesures d’intervenció.  La persona que fa la denúncia només ha d’aportar indicis que fonamentin les situacions d’assetjament, i correspon a la persona presumptament assetjadora provar la seva absència recollint el principi processal de la inversió de la càrrega de la prova.

Les persones que intervinguin en el procediment tenen l’obligació de guardar una estricta confidencialitat i reserva, i no han de transmetre ni divulgar informació sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o en procés d’investigació de les quals tinguin coneixement.

Durant la investigació, caldrà analitzar la denúncia i la documentació que s’adjunta, entrevistar-se amb la persona que denuncia, els possibles testimonis i la persona denunciada.

La persona de referència per la cura pot proposar a la direcció de Lafede.cat, si s’escau, l’adopció de mesures cautelars i/o preventives*.

Els informes de la Comissió d’Actuació seran vinculants per imposar les sancions corresponents. En el supòsit que el cas o situació no compleixi els criteris prèviament acordats, cal derivar-lo a recursos externs especialitzats amb aliances amb Lafede.cat.

Els resultats del procediment poden ser tres:

Que la persona afectada decideixi presentar denúncia. En aquest cas, la persona de referència li ha d’oferir assessorament i suport per concretar la denúncia.

Que la persona afectada decideixi no presentar denúncia i la persona de referència, a partir de la informació rebuda, consideri que hi ha alguna evidència de l’existència d’una situació d’assetjament. En aquest cas, s’ha de posar en coneixement de la direcció de l’entitat, respectant el dret a la confidencialitat de les persones implicades, per tal que adopti mesures preventives, de sensibilització i/o formació, o les actuacions que consideri necessàries per fer front als indicis percebuts (exemples de mesures, campanya de sensibilització de tolerància zero envers l’assetjament, diagnosi i/o revisió de mesures d’igualtat, difusió del Protocol, etc.).

Que la persona afectada decideixi no presentar denúncia i la persona de referència, a partir de la informació rebuda, consideri que no hi ha evidències de l’existència d’una situació d’assetjament. En aquest supòsit, s’ha de tancar el cas i no s’ha de fer cap altra acció.