Detecció

Conjunts d’accions encaminades a identificar i fer visible les violències masclistes, tant si apareixen de forma precoç com de forma estable. Amb aquest fi, la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics també ha de permetre conèixer les situacions en què cal intervenir per evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat

Com a element cabdal del Protocol, Lafede.cat exposa fermament la seva decisió de no tolerar cap mena de manifestació de sexisme, discriminacioó, violència masclista, violències sexuals i/o LGTBIfòbia. I alhora, l’adopció de mesures disciplinàries en el cas que alguna d’aquestes situacions succeeixi. Aquesta declaració, a més d’arribar a totes les organitzacions i persones implicades a Lafede.cat, es pot fer pública a través dels mitjans que s’estimin oportuns i pot ser accessible des del web de Lafede.cat

Destinades a càrrecs directius i equips tècnics de Lafede.cat i de les entitats membres, la formació ha d’estar enfocada en indicadors, estratègies i instruments d’identificació de violències masclistes/violències sexuals i LGTBIfòbia. També es recomana que posin una especial atenció en la capacitació de les persones que atenen l’entrada de comunicacions (com ara atenció telefònica o xarxes socials) i de les persones que conformen la Comissió de Seguiment i la Comissió d’Actuació del Protocol.

Qui:
Comissió de Seguiment i Eix de Feminismes (que ha de valorar si les sessions s’han de portar a terme per professionals internes o externes a Lafede.cat i entitats membres)

Quan:
Un cop a l’any, com a mínim, i cada cop que el Protocol s’actualitzi.

Seguiment:
Nombre d’accions formatives portades a terme, persones formades i grau de satisfacció

Amb la finalitat de facilitar la identificació de situacions de violències masclistes i LGBTIfòbia i sobre els mecanismes de detecció del Protocol a totes les persones i entitats que entrin a formar part de Lafede.cat, es proposa elaborar un material específic. Ha de permetre aclarir els senyals d’alarma i gestionar les respostes, sigui com a persona agredida o assetjada, sigui com a testimoni de qualsevol situació d’aquests tipus.

Qui:
Comissió de Seguiment, Eix de Feminismes i Responsable de Recursos Humans o Equip directiu

Quan:
Cada vegada que hi hagi una nova incorporació

Seguiment:
Nombre de noves incorporacions i materials entregats, així com la seva percepció quant a la informació rebuda

El treball d’observació de les rutines de Lafede.cat i dels seus espais de participació ha de permetre analitzar les relacions des d’una perspectiva de gènere i fer públics els resultats. Per portar a terme aquesta tècnica s’han de fer servir instruments adients als objectius assenyalats, com ara l’eina d’observació de gènere de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) o desenvolupar un instrument propi adaptat a les necessitats detectades. Es recomana que, tant a les assemblees com a altres espais de participació, s’incorporin espais de reflexió per posar en comú les conclusions d’aquestes anàlisis, i millorar així la mirada des de la perspectiva de gènere en clau feminista. Això facilitarà la revisió de comportaments que es tenen normalitzats i que poden incórrer en assetjaments o agressions. És a dir, els espais de reflexió de comportaments i actituds observades poden actuar com a espais d’avaluació i autoavaluació.

Qui:
En primer terme, la Comissió de Seguiment i/o l’Eix de Feminismes. En segon terme, tothom que participi en els espais on es desenvolupin els processos d’observació i reflexió

Quan:
En general i com a mínim, dos cops a l’any. En espais participatius on les trobades siguin més regulars, es pot ampliar a tres cops o més a l’any

Seguiment:
Nombre i tipus d’espais observats a l’any, nombre de participants -desagregats per sexe-, tipus d’instruments d’observació, i resultats quantitatius i qualitatius de les observacions

El registre, estudi i gestió d’aquestes dades és informació valuosa per conèixer la freqüència i per fer un seguiment i una avaluació adients i afegir millores o adaptacions al Protocol, segons es desenvolupi. És imprescindible que els informes de resultats anuals del Protocol sempre respectin la confidencialitat dels processos, per exemple, consignant amb codis les dades personals de les persones implicades.

Qui:
Junta directiva i Equip directiu

Quan:
Un cop a l’any

Seguiment:
Nombre i tipologia de mesures preventives dutes a terme i d’accions realitzades, així com de comunicacions i tipologia d’assetjament, abusos i agressions sexuals a Lafede.cat i a les entitats membres. També cal tenir en compte la percepció de l’atenció i acompanyament rebut