Ètica

Comportaments deontològics que s’han d’aplicar en la pràctica professional de cadascuna de les persones que integren les organitzacions. Des de la perspectiva de gènere, han de traduir-se en la no utilització dels estatus i situacions de poder per assetjar, abusar i/o agredir dins l’àmbit professional, en el de participació de les entitats i en la vida federativa

Com a element cabdal del Protocol, Lafede.cat exposa fermament la seva decisió de no tolerar cap mena de manifestació de sexisme, discriminacioó, violència masclista, violències sexuals i/o LGTBIfòbia. I alhora, l’adopció de mesures disciplinàries en el cas que alguna d’aquestes situacions succeeixi. Aquesta declaració, a més d’arribar a totes les organitzacions i persones implicades a Lafede.cat, es pot fer pública a través dels mitjans que s’estimin oportuns i pot ser accessible des del web de Lafede.cat

El compromís ha de ser públic i de tots els equips tècnics i directius que conformen Lafede.cat i de les entitats membres i s’ha de renovar cada tres anys, com a mínim, i cada cop que el Protocol s’actualitzi.

Qui:
Equips tècnics i directius de Lafede.cat i de les entitats membres

Quan:
En la posada en marxa del Protocol

Seguiment:
Nombre de signatures

Cal adaptar el Protocol en el Codi Ètic de Lafede.cat i d’altres documents fundacionals i de referència, així com a la seva vinculació amb tot el procés de transformació institucional que també està fent Lafede.cat.

Qui:
Comissió de Codi Ètic

Quan:
En un any des de l’aprovació del Protocol per l’Assemblea de Lafede.cat

Seguiment:
Cada vegada que el Protocol s’actualitzi

Els dos documents parteixen d’una clara visió feminista i es poden vincular, de manera transversal, des del seu tractament de l’ètica de la cura. A més, i de manera específica, el Protocol es pot lligar estretament amb el punt 9 de la guia, el qual tracta sobre la discriminació, l’assetjament laboral i l’assetjament sexual i per raó de gènere.

Qui:
Comissió de Seguiment i l’Eix de Feminismes

Quan:
Amb l’aprovació del Protocol per l’Assemblea de Lafede.cat

Seguiment:
A la memòria anual d’activitat de Lafede.cat

S’han de compartir eines i facilitar espais de reflexió amb les entitats que sol·licitin l’ingrés per a ser membres de Lafede.cat, així com en el seguiment de les entitats que ja ho són.

Qui:
Assemblea de Lafede.cat i l’Eix de Feminismes

Quan:
Cada cop que hi hagi una nova incorporació d’entitats a Lafede.cat i un cop a l’any, almenys, amb les entitats federades

Seguiment:
Indicadors guia Sembrant Cures

Qualsevol entitat que faci ús dels espais de Lafede.cat, regularment o de forma puntual ha de comprometre’s amb la lluita i abordatge d’assetjaments, violències i LGTBIfòbia.

Qui:
Equip directiu, Comissió de Seguiment i Eix de Feminismes

Quan:
Cada cop que tingui lloc una cessió d’espai a Lafede.cat

Seguiment:
A la memòria anual d’activitat de Lafede.cat

Les eines que s’estableixin han d’estar sempre vinculades a la garantia de no repetició

Qui:
Junta directiva i Equip directiu

Quan:
Un cop finalitzat el procés d’investigació

Seguiment:
Nombre de procediments sancionadors que s’han portat a terme durant l’any i d’eines facilitades i grau d’ús efectiu d’aquestes

Es pot fer visible el caràcter garantista i transparent, tant de l’elaboració del Protocol com del funcionament dels òrgans que en sorgeixen, aprofitant el mateix procés de comunicació i difusió. Alhora, a través dels mitjans pertinents, també es pot difondre el relat del procés de naixement i desenvolupament del Protocol i de tot allò que el conforma.

Qui:
Junta directiva i Equip directiu

Quan:
Almenys un cop a l’any en l’informe de seguiment del Protocol

Seguiment:
A la memòria anual d’activitats de Lafede.cat

Les bones pràctiques apreses en tot el procés d’elaboració, posada en marxa i desenvolupament del Protocol han de servir de referència per a futures actuacions pròpies o alienes. La recollida i anàlisi sistemàtica d’informació servirà, a més, per facilitar qualsevol procés de seguiment i avaluació de les accions i dels eixos d’actuació del Protocol i, mitjançant la seva publicació, augmentar el compromís de transparència. Tot plegat facilitarà una adequada rendició de comptes de Lafede.cat, cap a dins i cap a fora, sobre els resultats anuals del Protocol, respectant en tot cas la confidencialitat dels processos.

 

Qui:
Equip directiu, Comissió de Seguiment i Eix de Feminismes

Quan:
Almenys un cop cada dos anys

Seguiment:
A la memòria anual d’activitats de Lafede.cat