Prevenció

Conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de les violències masclistes. Les actuacions persegueixen disminuir els factors de risc i sensibilitzar la ciutadania, especialment les dones, en el sentit que cap forma de violència no és justificable ni tolerable

Com a element cabdal del Protocol, Lafede.cat exposa fermament la seva decisió de no tolerar cap mena de manifestació de sexisme, discriminacioó, violència masclista, violències sexuals i/o LGTBIfòbia. I alhora, l’adopció de mesures disciplinàries en el cas que alguna d’aquestes situacions succeeixi. Aquesta declaració, a més d’arribar a totes les organitzacions i persones implicades a Lafede.cat, es pot fer pública a través dels mitjans que s’estimin oportuns i pot ser accessible des del web de Lafede.cat

Com a element cabdal del Protocol, Lafede.cat exposa fermament la seva decisió de no tolerar cap mena de manifestació de sexisme, discriminacioó, violència masclista, violències sexuals i/o LGTBIfòbia. I alhora, l’adopció de mesures disciplinàries en el cas que alguna d’aquestes situacions succeeixi. Aquesta declaració, a més d’arribar a totes les organitzacions i persones implicades a Lafede.cat, es pot fer pública a través dels mitjans que s’estimin oportuns i pot ser accessible des del web de Lafede.cat

Qui:
Junta directiva i Equip directiu

Quan:
En la posada en marxa del Protocol i, de forma puntual, cada vegada que Lafede.cat ho estimi oportú

Seguiment:
Possibilitat de fer canvis cada cop que el Protocol s’actualitza

La signatura de la declaració responsabilitza del compliment de les directrius i la normativa que marca el Protocol. Com a element motivador, pot crear-se una certificació o “segell de qualitat” per a les entitats que signin la seva adhesió al Protocol i visibilitzar el seu nom al web de Lafede.cat.

Qui:
Membres de l’Equip tècnic i l’Equip directiu de Lafede.cat i de les entitats membres

Quan:
En la posada en marxa del Protocol

Seguiment:
Nombre de signatures, que caldrà renovar cada tres anys, com a mínim, i cada cop que el Protocol s’actualitzi

És l’encarregada de supervisar el funcionament del Protocol, sobretot en les actuacions de prevenció, detecció, ètica i recuperació. És una Comissió permanent i el període de permanència de les persones que l’integren ha de ser, com a mínim, de dos anys. Ha de coordinar-se amb totes les agents presents activament en el Protocol, sobretot amb la Comissió d’Actuació i l’Eix de Feminismes. Tant la Comissió de Seguiment com la d’Actuació són la porta d’entrada per a qualsevol situació al voltant del Protocol que es vulgui comunicar.

Qui:
La Comissió de Seguiment estarà conformada per:
1 persona responsable de Recursos Humans o de Prevenció de riscos laborals
1 membre de l’Eix de Feminismes
1 membre de la Junta directiva
1 membre de l’Equip directiu
1 membre de Lafede.cat per convocatòria oberta

Quan:
En la posada en marxa del Protocol

Seguiment:
Definició i designació de la Comissió i dels seus membres, així com el seu grau de coneixement i formació

Les diverses accions sobre el Protocol i la seva temàtica van adreçades a totes les persones que conformen Lafede.cat i les entitats membres, així com a aquelles persones que, tot i no ser treballadores, desenvolupen la seva activitat professional en l’àmbit de Lafede.cat (com ara participants en els eixos, grups de treball, Junta directiva, assemblees, voluntariat, etc.). També s’hauria d’informar les organitzacions o empreses que prestin serveis o estiguin contractades per Lafede.cat. Per portar a terme les accions d’informació, cal difondre el Protocol i el seu contingut a través dels mitjans a l’abast de Lafede.cat i entitats membres: canals interns de comunicació, enviaments a través de correu electrònic, xarxes socials, exemplars del Protocol en paper a les seus físiques, etc. El Protocol ha de ser publicat al web de Lafede.cat i de les entitats membres. També es recomana la seva publicació a mitjans públics, explicitant l’instrument o persona de contacte i com adreçar-s’hi, així com les sancions que comporta el seu incompliment i les mesures disciplinàries contra els assetjaments i les agressions.

Qui:
Comissió de Seguiment, Eix de Feminismes i responsables de comunicació de Lafede.cat

Quan:
En la posada en marxa del Protocol i cada cop que s’actualitzi. A més, dos cops a l’any, cal fer un recordatori (per exemple, amb un enviament de correu electrònic o presencialment a les reunions) en els diferents espais de relació de Lafede.cat

Seguiment:
Nombre de comunicacions dutes a terme a través dels diferents mitjans, i grau de coneixement i percepció del Protocol a Lafede.cat i al seu entorn laboral i activista

El material elaborat ha d’adaptar-se a diferents idiomes, codis lingüístics, codis culturals i capacitats diverses. Les campanyes haurien d’adreçar-se a totes les persones del context de Lafede.cat i les entitats membres amb missatges directes i contundents sobre els compromisos i les responsabilitats de cadascuna de les persones implicades. Els recursos que es poden fer servir són diversos: lemes, cartells, baners, flyers, díptics, infografies, pòsters i materials audiovisuals, entre altres. I poden difondre’s a través de xarxes socials, correu electrònic, webs corporatius, espais físics de Lafede.cat o entitats.

Qui:
Comissió de Seguiment, Eix de Feminismes i responsables de comunicació de Lafede.cat

Quan:
Dos cops a l’any, com a mínim

Seguiment:
Nombre i tipologia de campanyes de prevenció difoses, materials elaborats i accions desenvolupades, així com la seva percepció a Lafede.cat i al seu entorn laboral i activista

Les sessions, destinades a l’Equip tècnic, l’Equip directiu i entitats membres de Lafede.cat, poden estar emmarcades en temàtiques com ara: perspectiva de gènere, violències masclistes/sexuals, discriminació LGTBIfòbica i coneixement de la diversitat pel que fa a l’opció sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere, etc. Les accions formatives seran impartides per professionals, internes o externes a Lafede.cat i entitats membres, expertes en les diferents matèries. Es recomana, llavors, l’establiment d’aliances amb agents i entitats especialitzades en les temàtiques que es tractin en cadascuna de les jornades de capacitació i reflexió. Alhora, sempre ha d’estar oberta la possibilitat de renovar i actualitzar els continguts per adaptar-se a les demandes de les realitats socials i a les necessitats.

Alguns dels continguts per tractar en aquest tipus de jornades poden ser:

 • Construcció del gènere: relacions de poder, construcció de la masculinitat hegemònica, privilegis, socialització i desigualtats en clau interseccional.
 • Perspectiva de gènere en clau feminista en el disseny, planificació i desenvolupament de polítiques socials, dins i fora de les entitats.
 • Comprensió de les violències masclistes/violències sexuals des de la perspectiva feminista i de drets humans.
 • Violències quotidianes més difícilment identificables i estratègies de detecció.
 • Diversitat sexual i garantia de no discriminació de les persones dels col·lectius LGTBI.
 • Drets i deures de les organitzacions i treballadores i treballadors davant les discriminacions i les violències amb base de gènere.
 • Disseny de polítiques de cooperació i ajuda humanitària que defensin i reconeguin els drets humans de les dones i de les persones de col·lectius LGTBI.
 • El procés d’elaboració del Protocol d’abordatge de les violències sexuals a Lafede.cat en clau feminista interseccional i funcionament.

Qui:
Comissió de Seguiment i Eix de Feminismes, establint aliances amb altres recursos especialitzats

Quan:
Dos cops a l’any

Seguiment:
Nombre de jornades dutes a terme i assistents, així com el seu grau de satisfacció

El pla està adreçat concretament a càrrecs directius de Lafede.cat i de les entitats membres però també s’hi ha d’incloure persones dels equips tècnics, tals com responsables de Recursos Humans i representants sindicals o assimilables, amb dotació pressupostària a càrrec de Lafede.cat. En aquest pla de formació s’inclouran les obligacions legals que cal complir per part de les organitzacions quant a violències sexuals, i els drets i obligacions de treballadores i treballadors. Alguns dels continguts orientatius d’aquest pla formatiu poden ser:

 • Obligacions de Lafede.cat i entitats membres amb els seus equips professionals: garanties de no discriminació; integritat i seguretat; intimitat, confidencialitat i dignitat; prevenció i detecció de situacions d’assetjament; promoció de contextos laborals segurs; polítiques d’igualtat que facilitin l’eliminació de les violències; equips professionals que desenvolupin treball a terreny; etc.
 • Drets i obligacions de les persones treballadores.
 • Paper de la representació sindical o instruments anàlegs.

Qui:
Comissió de Seguiment i Eix de Feminismes, establint aliances amb altres recursos especialitzats

Quan:
Un cop a l’any, com a mínim

Seguiment:
Nombre de jornades de formació i d’assistents, així com el seu grau de satisfacció

Per adequar-se al Protocol, cal valorar la necessitat d’incorporar o adaptar els documents administratius i materials de Lafede.cat per a la inclusió i visibilització de la diversitat afectiva-sexual

Qui:
Comissió de Seguiment i Eix de Feminismes

Quan:
En la posada en marxa del Protocol i cada cop que s’actualitzi

Seguiment:
Cada cop que el Protocol s’actualitzi

Des de l’atracció del talent fins a la selecció i la integració de noves persones a l’organització, han d’implicar requeriments previs que estiguin relacionats amb el Protocol per a totes les ofertes de feina (com ara, la petició del certificat de delictes de naturalesa sexual -en el cas de treballar habitualment en l’àmbit de menors- o la petició de referències a antigues entitats amb relació laboral, respectant la normativa de protecció de dades de la persona en el procés de comunicació i demanda d’informació). El fet d’incloure, de manera anticipada, informació sobre les disposicions del Protocol i la postura de Lafede.cat i entitats membres davant les violències sexuals i la LGTBIfòbia en tots els processos de selecció, facilitarà la selecció de professionals amb conscienciació sobre aquests temes.

Qui:
Responsable de Recursos Humans i Junta directiva de Lafede.cat

Quan:
Cada vegada que hi hagi noves incorporacions a l’organització

Seguiment:
Nombre i tipus de requeriments sol·licitats, i percepció de les noves incorporacions quant a requeriments

Els documents han de radiografiar la situació a Lafede.cat i a les entitats membres en matèria de violències sexuals i LGTBIfòbia, així com desgranar mesures i accions portades a terme en aquests àmbits d’actuació, respectant la confidencialitat dels processos.

Qui:
Junta directiva i Equip directiu

Quan:
Tot i publicar un informe global un cop a l’any, se suggereix que el recull d’informació es faci de manera progressiva en funció de les situacions que puguin donar-se.

Seguiment:
Informes publicats, nombre i tipus de comunicacions i denúncies a Lafede.cat i a les entitats, mesures aplicades i accions. També cal valorar les mesures i accions desenvolupades.