Recuperació

Conjunt de criteris adients per desenvolupar un procés de recuperació, tenint molt en compte totes les conductes positives cap a la persona assetjada o agredida: evitar paternalismes, prevenir actituds revictimitzadores, escoltar les necessitats de la persona i respectar les seves decisions, etc. A més, s’han de fixar períodes de temps realistes, flexibles i adaptables a les circumstàncies de la persona assetjada o agredida. Un aspecte a tenir en compte és l’adaptació de les normatives que regulen els permisos als tempos de recuperació de la persona (excedències, vacances, horaris...)

Com a element cabdal del Protocol, Lafede.cat exposa fermament la seva decisió de no tolerar cap mena de manifestació de sexisme, discriminacioó, violència masclista, violències sexuals i/o LGTBIfòbia. I alhora, l’adopció de mesures disciplinàries en el cas que alguna d’aquestes situacions succeeixi. Aquesta declaració, a més d’arribar a totes les organitzacions i persones implicades a Lafede.cat, es pot fer pública a través dels mitjans que s’estimin oportuns i pot ser accessible des del web de Lafede.cat

Es poden acordar assessories i/o derivacions en processos de recuperació. A més, per tal d’oferir una resposta completa a la persona assetjada o agredida, és recomanable elaborar un document informatiu sobre recursos externs, delimitats per territoris, que podran fer servir les persones encarregades de fer l’atenció a Lafede.cat, si fos necessari, per ampliar informació a qualsevol persona que ho necessiti.

Qui:
Junta directiva i Equip directiu, i gestió per part de la Comissió d’Actuació

Quan:
A partir de la posada en marxa del Protocol

Seguiment:
Nombre d’assessories rebudes, derivacions i demandes d’informació, així com valoració dels temps de resposta, atenció i acompanyament

El sistema per a la recuperació de la persona assetjada o agredida  pot estar conformat per una sèrie d’entrevistes i reunions amb la persona involucrada i per una fitxa de seguiment amb indicadors d’avaluació. Cal tenir en compte la veu de la persona afectada i també les seves necessitats en aquesta part del procés.

Qui:
Comissió d’Actuació i figura referent de suport, si cal

Quan:
Almenys dos cops al llarg del procés, a la meitat i en finalitzar

Seguiment:
Nombre de trobades amb la persona atesa i de mesures implementades. Temps d’atenció i resposta a les necessitats manifestades, i percepció de l’atenció, acompanyament i respostes rebudes. També cal fer una valoració del temps de resposta, del tracte rebut al llarg de tot el procés, i del resultat de les mesures adoptades